Biểu Phạm Thái Tuế

 

Biểu 2022 Năm Nhâm Dần – Những Con Giáp Phạm Thái Tuế

 

寅 虎 申 猴 巳 蛇 亥 豬  
Tiger Monkey Snake Pig
Tuổi Năm Sinh Tuổi Năm Sinh Tuổi Năm Sinh Tuổi Năm Sinh
1 2022 7 2016 10 2013 4 2019
13 2010 19 2004 22 2001 16 2007
25 1998 31 1992 34 1989 28 1995
37 1986 43 1980 46 1977 40 1983
49 1974 55 1968 58 1965 52 1971
61 1962 67 1956 70 1953 64 1959
73 1950 79 1944 82 1941 76 1947
85 1938 91 1932 94 1929 88 1935

 

Select your language